9 maja 2013. imieniny: Grzegorz, Katarzyna, Karolina
  × strona główna
° USC i ewidencja ludności
° referat finansowy
° stypendia
° st. ds. rolnictwa i ochrony środowiska
° st. ds. inwestycji, budownictwa i gospodarki komunalnej
° st. ds. kadrowych i działalności gospodarczej
° st. ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
° st. ds. geodezji, gospodarki gruntami i spraw wojskowych
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Wolanów
tel. +48 48 618-60-51
gmina@wolanow.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>

Wniosek o zastosowaniu ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.
Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:1)     budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,  ...więcej
2008-05-29 14:22:36


Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych.
W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy, na wniosek podatnika, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Umarzanie zaległości podatkowych,   ...więcej
2008-05-29 14:39:00


Wniosek o przyznanie ulgi w podatku rolnym osobie powołanej do odbycia służby wojskowej.
Przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych: 1)     żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe,2)     osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej - prowadzących te gospodarstwa be  ...więcej
2008-05-29 14:46:58


Wniosek o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnym.
Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga z tytułu nabycia gruntów w drodze kupna-sprzedaży na podstawie aktu notarialnego, lub prawa wieczystego użytkowania. Z gruntów zakupionych aktem notarialnym do 100ha na utworzenie nowego gosp. lub powiększenie i  ...więcej
2008-05-29 15:17:49


Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych
Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych (jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany), są obowiązane składać w termini  ...więcej
2008-08-29 13:33:39


Zgłoszenie informacji na podatek od nieruchomości (OSOBY FIZYCZNE)
            Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających po  ...więcej
2008-12-01 14:47:52


Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości (OSOBY PRAWNE)
 Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać, w ter  ...więcej
2008-12-01 15:08:44


Zgłoszenie informacji o gruntach i obiektach budowlanych, złożenie deklaracji na podatek rolny, korekta naliczonego podatku rolnego
Podatnicy maja obowiązek składać właściwemu organowi podatkowemu deklaracje (do 15 stycznia każdego roku) i informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (do 14 dni od powstania obowiązku podatkowego - nabycia przedmiotu opodatkowania) a w przypad  ...więcej
2009-05-07 14:38:30


Zgłoszenie informacji na podatek leśny (OSOBY FIZYCZNE)
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).            Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na for  ...więcej
2009-05-07 15:05:27


Złożenie deklaracji na podatek leśny (OSOBY PRAWNE).
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku leśnego jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacy  ...więcej
2009-05-07 15:17:30

Pokazano 1 - 10 z 12
następne

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy jesteś za lokalizacją elektrowni wiatrowych w gminie Wolanów?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA