9 maja 2013. imieniny: Grzegorz, Katarzyna, Karolina
  × strona główna
° Stowarzyszenie "Dla Przyszłości Gminy Wolanów"
° Stowarzyszenie Seniorów w Wolanowie
° Stowarzyszenie „RAZEM DLA ROZWOJU”
° Stowarzyszenie dla dzieci „PUER IN FUTURO”
° Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Radość”
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Wolanów
tel. +48 48 618-60-51
gmina@wolanow.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Stowarzyszenia
Proszę wybrać jedną z podkategorii w menu po lewej stronie ekranuOGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wolanów

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) informuję, iż na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2013 rok wybrano ofertę organizacji pożytku publicznego – Gminnego Klubu Sportowego „JAGUAR” z siedzibą w Wolanowie, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów. Kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 70 000 zł.


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej – Organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej.

 Treść ogłoszenia >>>KONSULTACJE

Rocznego Programu Współpracy Gminy Wolanów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2013 roku

Zgodnie z zapisami uchwały nr XIII/66/11 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 31 października 2011 roku zbierane są propozycje, sugestie, wnioski oraz uwagi do załączonego Rocznego Programu Współpracy na rok 2013.

Termin nadsyłania propozycji i wniosków upływa z dniem 27 grudnia 2012 roku. Propozycje, ujęte na załączonym formularzu można dostarczyć lub przesłać do Sekretariatu Urzędu Gminy w Wolanowie, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów.

Sprawę prowadzi: Michał Komorek


ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WOLANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (...) >>>

Formularz opinii do projektu Programu Współpracy Gminy Wolanów (...) >>>


O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 19aust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2010r , Nr 234 poz. 1536 ), zamieszczamy druk oferty Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Radość” dotyczącej wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjny rodzin z problemem alkoholowym” – rodzaj zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi jej dotyczące.

 Treść wniosku do pobrania >>>


O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 19aust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2010r , Nr 234 poz. 1536 ), zamieszczamy druk oferty Stowarzyszeniem ”Razem dla Rozwoju” dotyczącej wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „XXIV Ogólnopolskie Spotkania AA” – rodzaj zadania publicznego: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi jej dotyczące.
 

 Wzór wniosku do pobrania >>>


O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2010r , Nr 234 poz. 1536 )

Wójt Gminy Wolanów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2012 rok

I. Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:

- rozwój sportu dzieci i młodzieży,

- prowadzenie zajęć i treningów,

- organizowanie i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych ,

- udział sportowych reprezentacji gminy w imprezach i zawodach sportowych w gminie i poza jej granicami, - zakup sprzętu sportowego i ubrań sportowych ,

- utrzymanie obiektu sportowego i zatrudnienie kadry trenerskiej.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. Wysokość środków na realizację zadania wynosi: 60.000,00 zł, w 2011r – 40.000zł.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację w/w zadania może ulec zmianie

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy.

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie ofert na druku zgodnym ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2010 r. (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25)

3. Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis statutu,

- aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru potwierdzający status prawny oferenta ( ważny 3 miesiące od daty wystawienia ),

- sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok,

- zaświadczenie z banku lub kserokopia wyciągu rachunku bankowego informująca o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu. W przypadku złożenia kserokopii w/w dokumentów , osoby reprezentujące podmiot, występujące o dotację zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

4. Oferty podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2012 rok”.

5. Złożenie ofert na realizację zadania nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. W przypadku wyboru oferty zlecenie zadania nastąpi w formie:

- powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji lub

- wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

7. Zlecenie zadania i przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24.04.2003 roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2010r , Nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami) .

8. Dotacja będzie przekazana jednorazowo lub w transzach szczegółowo opisanych w umowie.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2012 roku.

2. Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez gminę.

3. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania określone zostaną w zawartej umowie.

V. Termin składania ofert:

1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 8 lutego 2012r do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Wolanowie, ul. Radomska 20, pokój nr 7.

2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Otwarcie, rozpatrzenie ofert i ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od terminu końcowego przyjmowania ofert podanego w pkt 5.1.

2. Rozpatrując oferty będą stosowane następujące kryteria:

- zgodność merytoryczną złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu,

- posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji podobnych programów,

- posiadane zasoby kadrowe i materialne,

- zakres rzeczowy, jakość i realność wykonania oferty w tym:

a) liczba prowadzonych grup szkoleniowych,

b) atrakcyjność prowadzonych zajęć ,

c) osiągane wyniki we współzawodnictwie sportowym.

VII. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu pok. nr 13 lub telefonicznie 48 - 618-60-20 wewn. 51.

Wójt Gminy Wolanów

Krzysztof Murawski


KONSULTACJE

Rocznego Programu Współpracy Gminy Wolanów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2012 roku 

Zgodnie z zapisami uchwały nr XIII/66/11 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 31 października 2011 roku zbierane są propozycje, sugestie, wnioski oraz uwagi do załączonego Rocznego Programu Współpracy.

Termin nadsyłania propozycji i wniosków upływa z dniem 27 grudnia 2011 roku. Propozycje, ujęte na załączonym formularzu można dostarczyć lub przesłać do Sekretariatu Urzędu Gminy w Wolanowie, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów.

Sprawę prowadzi: Michał Komorek
 

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WOLANÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (...) >>>

Formularz opinii do projektu Programu Współpracy Gminy Wolanów (...) >>>

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy jesteś za lokalizacją elektrowni wiatrowych w gminie Wolanów?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA