9 maja 2013. imieniny: Grzegorz, Katarzyna, Karolina
  × strona główna
° Gminne Centrum Kultury
° Gminna Biblioteka Publiczna
 - Lista zakazanych książek
 - Aktualności
 - Czytelnik roku
 - turniej jednego wiersza
 - Spotkania z pisarzami
 - Ferie zimowe 2011
 - Dzień Kobiet 2011
 - Konkurs MOJA RODZINA
 - Dyktando Radomskie
 - Najaktywniejszy czytelnik wakacyjny 2012
 - wystawa malarstwa Kaliny Zatoń
 - wystawa prac Krzysztofa Jaskulskiego
 - Cytaty o książkach...
 - Przydatne adresy internetowe
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Wolanów
tel. +48 48 618-60-51
gmina@wolanow.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Konkurs MOJA RODZINA
Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

PLASTYCZNO- FOTOGRAFICZNEGO

 "MOJA RODZINA"

 

I. Organizator:

·         Gminna Biblioteka Publiczna w Wolanowie ul. Radomska 20 26- 625 Wolanów

·         Gminne Centrum Kultury w Wolanowie ul. Radomska 20 26- 625 Wolanów

II. Cele konkursu:

·         Zainteresowanie twórców i odbiorców prac artystycznych tematyką rodziny, jako najważniejszej jednostki społeczeństwa, której przypada pierwszorzędna rola w kształtowaniu wartości w życiu i postaw moralnych -promocja tych wartości

·         Zwrócenie uwagi na coraz większy brak jedności we współczesnej rodzinie

 i przedstawienie właściwych relacji, jakie powinny w niej  panować

·         Kształtowanie wyobraźni poprzez tworzenie prac plastycznych i fotograficznych

·         Kształtowanie wśród uczestników konkursu pozytywnego wizerunku rodziny

oraz siebie samych,

·         Odwoływanie się do nieprzemijających wartości wychowania w duchu szacunku względem siebie nawzajem.

III. Warunki uczestnictwa

1. Przedmiotem konkursu powinny być prace plastyczne i fotograficzne ściśle związane z tematyką rodziny. Mogą to być portretowe ujęcia poszczególnych członków rodziny(co najmniej 3 osoby) lub całej rodziny, ujęcia różnych uroczystości rodzinnych lub inne zabawne sytuacje, w których bierze udział i tematem przewodnim jest rodzina.

2. W konkursie mogą brać udział dzieci od 6 roku życia, młodzież i dorośli bez ograniczeń wiekowych. Warunkiem jest zameldowanie na terenie Gminy Wolanów.

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu do 3 prac plastycznych  i 3 fotografii.

4. Prace należy przynosić do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie przy ul. Radomskiej 20, 26- 625 Wolanów 25VIII 2011r. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 11IX2011r podczas festynu rodzinnego. Prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy towarzyszącej festynowi.

5. Do prac należy dołączyć informację: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia lub pracy plastycznej, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

6. Osoba przesyłająca zdjęcie MUSI BYĆ AUTOREM TEJ PRACY. Za ewentualne problemy wynikające z kopiowania cudzych zdjęć z internetu odpowiada przesyłający.

7. Do prac fotograficznych należy dołączyć obraz zapisany w formie cyfrowej, np. na płycie CD ( w celu ewentualnego powiększenia na koszt organizatorów ). Dostarczona praca fotograficzna powinna posiadać wymiary co najmniej 15x21 cm

8. Przyniesione zdjęcia i prace plastyczne nie będą zwracane. Z chwilą przyniesienia przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do tych prac.

9. Fotografie, na których będą się znajdować jekiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

10. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna.

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatorów. Decyzje jury są ostateczne.

12. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy                     w Wolanowie w zakładce Kultura www.wolanow.pl 

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Centrum Kultury

14. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną  oraz 2 równorzędne nagrody dodatkowe- wyróżnienia- w każdej z dziedzin konkursu (prace plastyczne, prace fotograficzne)
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

15. Nagrody wręczone zostaną laureatom podczas festynu rodzinnego w Wolanowie 11IX2011r.

16. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

18. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Wolanów 1VII 2011r.

Załącznik do regulaminu konkursu plastyczno- fotograficznego „ Moja Rodzina”

Treść oświadczenia:


Ja niżej podpisany ................................................................ niniejszym oświadczam, że:

                                            /imię,nazwisko/

- przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;
-  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu "Moja Rodzina",  którego organizatorem jest Gminne Centrum Kultury W Wolanowie  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926 z póz. zm.")

 

 

 

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy jesteś za lokalizacją elektrowni wiatrowych w gminie Wolanów?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA