9 maja 2013. imieniny: Grzegorz, Katarzyna, Karolina
  × strona główna
° ZSO w Wolanowie
 - Z życia szkoły
 - Konkursy
 - Kalendarium imprez
° PSP w Bieniędzicach
° PSP w Mniszku
° PSP w Sławnie
° Niepubliczne przedszkole Zaczarowany Las
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Wolanów
tel. +48 48 618-60-51
gmina@wolanow.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
ZSO w Wolanowie

W dniu 01 września 2002r. w naszej gminie powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących. W skład ZSO w Wolanowie wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie i Publiczne Gimnazjum w Wolanowie.

O historii i dniu dzisiejszym placówki szkolnej w Wolanowie

         Funkcjonujący od 1 września 2002r. w Wolanowie Zespół Szkół Ogólnokształcących łączy w jeden organizm dwa typy szkół – publiczną szkołę podstawową oraz publiczne gimnazjum. Placówka ta ma charakter wiejski, chociaż lokalizacja jej w niedalekiej odległości od Radomia niesie ze sobą, zwłaszcza obecnie, specyficzne podmiejskie uwarunkowania. Sam Wolanów uznać można już za „przedmieście” dużej aglomeracji miejskiej, z którą nasi uczniowie mają bliższy kontakt nie tylko po zakończeniu nauki gimnazjalnej, ale już znacznie wcześniej, w formie częstych wyjazdów rodzinnych i osobistych. To powoduje, że dzieci i młodzież szkolna nie czują się tam przybyszami z głębokiej prowincji. Dzięki temu łatwiej odnajdują się potem w wielkomiejskiej rzeczywistości. Bliskość ta wpływa też na postawy uczniów ZSO, nie zawsze w tym najlepszym rozumieniu. Przynosi ze sobą problemy, obce szkołom usytuowanym z daleka od większych miast czy nawet miasteczek.

          W gminie Wolanów Zespół Szkół Ogólnokształcących tworzy znaczące centrum edukacyjne, sportowe i kulturalne. Tu trafiają niemal wszyscy absolwenci trzech pozostałych szkół podstawowych z sąsiednich miejscowości, a sama ponad sześćdziesięcioosobowa kadra pedagogiczna stanowi znaczący potencjał intelektualny. Odnoszone przez naszych uczniów sukcesy sportowe (głównie w piłce siatkowej) liczą się nierzadko nawet w wymiarze województwa, a starsi absolwenci gimnazjum trafiają potem do sportu wyczynowego. Z kolei efekty pracy artystycznej nauczycieli z uczniami prezentowane są nie tylko lokalnej społeczności; zasługują na wyróżnienia i nagrody w wymiarze ponadlokalnym. Tak jest choćby z działającym zaledwie od roku zespołem folklorystycznym „Wolanianki”. Jest to zasługa głównie etnograficznych pasji kilku pań nauczycielek.

         Uwarunkowania intelektualne i społeczne uczniów mają swój wpływ na ich osiągnięcia edukacyjne, chociaż trzeba mocno podkreślić, że co roku spora grupa absolwentów gimnazjum i uczniów klas szóstych w pisanych egzaminach i sprawdzianach zdobywa wysoką i bardzo wysoką liczbę punktów. Część klas, a czasem większość, osiąga wyniki przewyższające średnią dla powiatu, a niekiedy i województwa. Zawsze jednak znajdzie się przynajmniej jeden oddział klasowy, w którym coroczny sprawdzian czy egzamin gimnazjalny wypada znacznie gorzej, co sprawia, że średnia szkoły jest sporo obniżona. Na taki stan mają swój wpół uczniowie z tzw. opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej (np. w ostatnim egzaminie gimnazjalnym mieliśmy aż 14 takich osób na 112 zdających) oraz z dużymi zaniedbaniami środowiskowymi i znikomą motywacją do nauki.

         Dokładniejsze informacje na temat działalności Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolanowie w poszczególnych obszarów aktualnej odnaleźć można na naszych portalach internetowych: http://www.pspwolanow.scholaris.pl oraz http://gim.wolanow.w.interia.pl.

         Każdy rok szkolny zapisuje kolejne karty historii miejscowego szkolnictwa. Współczesna rzeczywistość szkolna ubogaca w ten sposób stosunkowo długą już tradycję oświatową Wolanowa. Historyczne spojrzenie na tę kwestię ukazuje przemiany, jakie zachodziły tu w stosunkowo długiej przestrzeni czasowej.

            Szkolnictwo w Wolanowie swymi początkami sięga 1893r. Wtedy to istniała tu już szkoła początkowa. O samym jej funkcjonowaniu nie można jednak nic powiedzieć, gdyż nie zachowały się teksty pisane na ten temat. Można jedynie przypuszczać, że prawdopodobnie przypominała inne ówczesne szkoły tego typu, znane nam z przekazów historycznych, pamiętnikarskich czy też z utworów literackich tego okresu, choćby z twórczości Stefana Żeromskiego.

         Samo powstanie pierwszej szkoły w Wolanowie przypadać może jeszcze na czas wcześniejszy, kiedy to miejscowość ta posiadała prawa miejskie (1773 – 1869), a więc na okres swojej świetności i większego lokalnego znaczenia. Ówcześni decydenci miasteczka musieli mieć świadomość potrzeb edukacyjnych lokalnej i okolicznej społeczności. Powołanie i prowadzenie nawet najmniejszej szkoły w końcu XIX w. stanowiło praktyczny element pozytywistycznej filozofii pracy u podstaw. Na świadomość tę rzutowała bez wątpienia także bliska odległość Wolanowa od Radomia oraz sama lokalizacja miejscowości przy ważnym trakcie komunikacyjnym, sprzyjającym przepływowi osób, informacji i idei. Przypuszczenia te wymagają zweryfikowania w oparciu o istniejące zasoby archiwalne.

         W 1905r. w Wolanowie istniała także szkolna biblioteka, a w latach międzywojennych funkcjonowała tu już szkoła z klasami I – III oraz z klasą wstępną. Lekcje odbywały się w jednoizbowym budynku. Dzieci uczył też jeden nauczyciel, najprawdopodobniej dzielący ze szkołą swoje mieszkanie, bo takie rozwiązania wtedy często funkcjonowały. Budynek ten spłonął jednak w 1945r.

         Wcześniej, w 1935r. rozpoczęto budowę nowej szkoły, do 1939r. ukończono dwie sale lekcyjne. Istniała już wtedy siedmioklasowa szkoła podstawowa. Zajęcia odbywały się w dwu nowo oddanych salach, w wynajętych izbach oraz w starym budynku szkolnym.

         W okresie powojennym szkoła podstawowa w Wolanowie miała strukturę siedmio-, a potem ośmioklasową. Mieściła się w dziesięciu salach lekcyjnych, dopiero w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku oddano do użytku także niewielką salę gimnastyczną, co dawało w sumie w miarę znośne warunki nauczania. Stary drewniany budynek ogrzewany piecami coraz bardziej niszczał, przez co nie odpowiadał już współczesnym wymogom oświatowym i cywilizacyjnym. Jednak ówczesne uwarunkowania organizacyjno-finansowe nie dawały szans budowy nowego obiektu szkolnego.

         Stało się dopiero po 1998r., z chwilą odrodzenia się samorządu terytorialnego. Wybrane w 1990r. nowe władze gminy Wolanów zdecydowały o budowie nowoczesnej szkoły. Prace inwestycyjne rozpoczęto w 1992r., a cały obiekt ukończono w 1996r. Ośmioklasową szkołę podstawową przeniesiono do nowego obiektu, a stary budynek wraz z placem przyszkolnym sprzedano. Uczniowie i nauczyciele otrzymali w ten sposób nieporównywalnie lepsze warunki do nauki i pracy. Wygląd i wyposażenie poprzedniego budynku szkolnego dokumentują historyczne już fotografie znajdujące się w zasobach szkoły. Dawna szkoła żyje nadal we wspomnieniach starszych stażem nauczycieli oraz byłych ich wychowanków – dziadków i rodziców naszych uczniów.

         Reforma systemu edukacji w 1999r. spowodowała zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu systemu oświaty w Polsce. Doprowadziła m.in. do obniżenia stopnia organizacyjnego szkół podstawowych z ośmio- do sześcioklasowych oraz do zaistnienia nowego typu szkół, jakim stały się trzyletnie gimnazja. Wymóg ten dotyczył również Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolanowie. Na jej bazie w wydzielonej części budynku utworzone zostało Publiczne Gimnazjum w Wolanowie. Rozwiązanie to jednak pogorszyło warunki nauki na poziomie podstawowym, zwłaszcza że nowy budynek szkoły nie uwzględniał w swoich rozwiązaniach lokalowych możliwości umieszczenia w nim dwu różnych typów szkół o stosunkowo dużej liczbie uczniów, zwłaszcza rozrastającego się przez trzy pierwsze lata gimnazjum. Już w pierwszym roku istnienia tej szkoły w sześciu klasach pierwszych naukę pobierało 114 uczniów. Potem liczba ta sukcesywnie rosła. Powodowało to nadmierne zagęszczenie pomieszczeń szkolnych. Obie odrębne dotąd placówki mocą uchwały nr XXXII/2002/02 Rady Gminy w Wolanowie z dnia 24 maja 2002r. połączono z początkiem nowego roku szkolnego w zespołu szkół ogólnokształcących.

         Na przestrzeni dziesięciu lat funkcjonowania gimnazjum w Wolanowie zauważa się postępujący, choć jeszcze niewielki niż demograficzny, prowadzący do spadku liczebności klas i zmniejszenia (aktualnie do pięciu) liczby oddziałów na każdym poziomie nauczania. Oprócz uwarunkowań demograficznych wpływ na to mają zapisy niektórych uczniów zamieszkałych w najbliższym sąsiedztwie Radomia do miejskich gimnazjów. Do nas z kolei przychodzą pojedynczy absolwenci szkół podstawowych z sąsiednich gmin - z Orońska, Kowali, Wieniawy i Zakrzewa. Spadek liczby dzieci w szkole podstawowej wynika wyłącznie z niżu w tej populacji wiekowej.

Tabela nr 1
Liczba uczniów ZSO w trzech ostatnich latach szkolnych

Rok szkolny

PSP

PG

Ogółem

2007/2008

414

382

796

2008/2009

408

362

770

2009/2010

398

357

755

         Utworzenie publicznego gimnazjum doprowadziło również do zmian kadrowych. Znaleźli tu zatrudnienie nauczyciele klas starszych miejscowej szkoły podstawowej oraz pozostałych szkół z terenu gminy. Z czasem pracę w ZSO w Wolanowie podjęły także zupełnie nowe osoby, po części dawni nasi uczniowie.  

Tabela nr 2
Łączna liczba nauczycieli ZSO w roku szkolnym 2009/2010

Nauczyciele ogółem

Nauczyciele stażyści

Nauczyciele kontraktowi

Nauczyciele mianowani

Nauczyciele dyplomowani

66

1

11

17

38

 

        Powołanie nowego typu szkoły w świeżym jeszcze budynku szkoły podstawowej wymagało znaczących nakładów finansowych ze strony organu prowadzącego na prace adaptacyjne, urządzenie i wyposażenie pracowni gimnazjalnych oraz wspólnej biblioteki. Dzięki corocznemu zaspokajaniu tych potrzeb posiadane w obu szkołach pomoce techno-dydaktyczne należy uznać dziś za raczej wystarczające i w miarę nowoczesne. Przeprowadzone budynku prace modernizacyjne pozwoliły na zapewnienie niezbędnych warunków do nauki, choć i tak obciążenie sal lekcyjnych jest bardzo duże, a szkolne korytarze podczas przerw są nazbyt zagęszczone.

         Powolny spadek liczby uczniów w ZSO sprzyja stopniowej poprawie warunków nauczania (mniejsza liczebność klas, wcześniejsze kończenie zajęć), ale prowadzi też nieuchronnie do ewentualnych zwolnień nauczycieli lub ograniczenia ich wymiaru zatrudnienia.

         Znaczna część uczniów, zwłaszcza gimnazjalistów, korzysta z dowozu do szkoły. Konieczność ta utrudnia jednak znacząco ich uczestnictwo w dostępnych zajęciach pozalekcyjnych. Z oferty wielu kół przedmiotowych, zajęć sportowych, artystycznych i innych korzystają głównie osoby mieszkające w pobliżu. Mimo podejmowanych starań problemu tego nie udaje się w pełni rozwiązać, gdyż ma on charakter bardziej ogólny i wymaga rozwiązań systemowych w polityce edukacyjnej państwa, m.in. w kwestii zwiększenia tzw. subwencji oświatowej o kwoty przeznaczone na cele organizacji dodatkowego dowozu, by tym nie obciążać i tak już skromnych budżetów małych gmin wiejskich.

                                                                  Stanisław Prażmowski
  
                                                               Dyrektor 
                                                                  ZSO w Wolanowie

 

 

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy jesteś za lokalizacją elektrowni wiatrowych w gminie Wolanów?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA