9 maja 2013. imieniny: Grzegorz, Katarzyna, Karolina
  × strona główna
° Nowy system gospodarki odpadami
sławni ludzie z naszej gminy
  

Urząd Gminy Wolanów
tel. +48 48 618-60-51
gmina@wolanow.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Ochrona środowiska
Akty prawa miejscowego związane z ochroną środowiska zamieszczane są tu >>>;
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Wójt Gminy Wolanów informuje, że 1 stycznia 2012 roku weszła w życie uchwalona przez Sejm 1 lipca 2011 r. ustawa o zmianie ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja wymusza na gminach gruntowną przebudowę dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany są tak zasadnicze, że możemy mówić o prawdziwej rewolucji w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
 Nowe zasady obowiązywały będą najpóźniej od 1 lipca 2013 roku zatem samorządy mają rok na ich wprowadzenie. Gminy muszą w tym czasie  m.in.:
- dokonać korekty obowiązujących aktów prawa miejscowego,
- podjąć nowe uchwały stanowiące akty prawa miejscowego,
- zorganizować i wdrożyć nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
Co zatem jako mieszkańcy Gminy Wolanów  powinniśmy wiedzieć? Co nas czeka? Jakie zmiany zostaną wprowadzone? Czy zostaną nałożone na nas nowe obowiązki?
Publikując podstawowe informacje na ten temat liczymy, że pozwolą one wyjaśnić ewentualne wątpliwości oraz uzyskać odpowiedzi na wiele pytań, tych postawionych wyżej jak i tych które zostaną dopiero zadane.
Najistotniejsza zmiana, w stosunku do obowiązujących regulacji polega na przejęciu przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.
 
 Dotychczasowe zasady
 Gmina organizowała odbiór odpadów segregowanych od mieszkańców.
Właściciele nieruchomości podpisywali z firmą wywozową umowę jedynie na odbiór odpadów komunalnych (tj. czarny worek).  . W zasadzie jedynym kryterium przy wyborze firmy wywozowej była cena za odbierane odpady, uzależniona od wielkości pojemnika oraz częstotliwości jego opróżniania.
Nowe zasady
 Znowelizowana ustawa nałożyła na gminy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Tym samym właściciele nieruchomości, najpóźniej z dniem 1 lipca 2013 roku zostają zwolnieni z obowiązku podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie.
Gmina została zobowiązana do przeprowadzenia przetargu na odbieranie odpadów komunalnych. Wójt, podpisuje z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu, odbierającym odpady komunalne, umowę na odbieranie i transport odpadów.
Ustawa wyposażyła rady gmin także w nowe uprawnienia. Rada gminy może, w drodze uchwały, podjąć decyzję o odbieraniu odpadów komunalnych również od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają na nich odpady komunalne. To rada gminy zdecyduje, czy odpady będą odbierane wyłącznie  z gospodarstw domowych, czy również od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Z racji tego, że to gmina zobowiązana będzie do finansowania kosztów usług świadczonych w ramach wspomnianej umowy, gmina otrzymała uprawnienia do pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tylko z tych opłat może być finansowane funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie:
a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,        
c) obsługi administracyjnej tego systemu

Rada gminy określi, w stosownej uchwale, wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz szczegółowy sposób pobierania opłat i świadczenia usług na rzecz właścicieli nieruchomości. Za uiszczanie opłaty właściciele danej nieruchomości odpowiadają solidarnie.
Ustawa zobowiązuje również radę gminy do wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Metoda ta uzależniona będzie od typu nieruchomości, na której powstają odpady.
W przypadku nieruchomości zamieszkałych, rada gminy może ustalić metodę uzależnioną od:
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
3) powierzchni lokalu mieszkalnego.
Może też uchwalić jedną stawkę opłaty od gospodarstwa domowego.

Wysokość stawki opłaty ustali rada gminy po wyborze jednej z w/w metod.
 W odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych (są to na ogół przedsiębiorstwa, biura, szkoły, urzędy), na terenie których powstają odpady komunalne, opłata uzależniona będzie od liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz ustalonej uchwałą rady gminy stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
W przypadku nieruchomości w części zamieszkałych i niezamieszkałych, (np. budynki w których znajduje się mieszkanie służbowe), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z zasadami dotyczącymi obu typów nieruchomości.
Gmina może zorganizować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, która obejmować będzie co najmniej następujące frakcje: szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale oraz odpady ulegające biodegradacji.

Opłata za odbiór odpadów dla tych właścicieli, którzy prowadzić będą selektywną zbiórkę może być niższa.

Na terenie gminy funkcjonować mają zorganizowane punkty odbioru odpadów m.in. takich jak:
a)      przeterminowane leki,
b)      baterie i akumulatory,
c)      zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d)     odpady wielkogabarytowe,
e)      inne odpady problemowe (np. opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, itp.)
Rada gminy określi, w drodze uchwały, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłat, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także szczegółowy sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wzór deklaracji obejmował będzie także objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawierać będzie także informacje o terminach i miejscu składania deklaracji.
 
UWAGA
 O wszystkich propozycjach i zamierzeniach w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będą Państwo na bieżąco informowani.

Ankieta dla mieszkańców Mazowsza na temat odpadów z gospodarstw domowych

           W związku z aktualizacją Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie podjął działania mające na celu przygotowanie strategii działań w gospodarce odpadami na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023. Powyższe działania będą możliwe tylko przy aktywnej współpracy i pomocy ze strony mieszkańców województwa, dlatego będziemy ogromnie wdzięczni za wypełnienie poniższej ankiety. Jej wyniki pozwolą nam uwzględnić Pani/Pana zdanie na ten temat.

Ankiety prosimy odsyłać na adres:  wpgo@mazovia.pl   
lub:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Środowiska
Wydział Gospodarki Odpadami
ul. Kłopotowskiego 5
03-718 Warszawa

 Plik z ankietą do pobrania >>>
Informacja w sprawie dofinansowania na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

I N F O R M A C J A

         Urząd Gminy w Wolanowie informuje, że stara się o dofinansowanie na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. W związku z powyższym osoby chcące skorzystać z dofinansowania powinny złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami do tut. Urzędu do dnia 18. 05.2011r., pokój nr 10, pierwsze piętro.

Jednym z koniecznych załączników jest kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do organu administracji architektoniczno-budowlanej w Starostwie Powiatowym ul. Domagalskiego 7 w Radomiu (nie dotyczy osób, które dokonały zmiany pokryć dachowych przed 2004r.

Szczegółowych informacji udziela;

 P. Katarzyna Gac-Krzyszkowska

Tel. 48 618-60-51 wew. 53 e-mail: k.gac-krzyszkowska{at}wolanow.pl

Dokumenty do pobrania:

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wniosek o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

DOPŁATY DO KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

5,9 tys. zł – to przeciętna dopłata do prywatnych instalacji kolektorów słonecznych w domach i we wspólnotach mieszkaniowych. Dopłat do kredytów bankowych na nowe instalacje słoneczne udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 Fundusz może pokryć 45 proc. kosztów inwestycji, ale dopłata do metra kwadratowego powierzchni kolektora nie może przekroczyć 2,5 tys. zł. Kredyt z dopłatą mogą uzyskać właściciele budynków – osoby prywatne i wspólnoty mieszkaniowe .

Kredytów z dopłatami NFOŚ udziela 6 banków – Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Mazowiecki Bank Regionalny, Krakowski Bank Spółdzielczy, Warszawski Bank Spółdzielczy – oraz zrzeszone z nimi banki spółdzielcze.

Dotacja może być przeznaczona na koszt projektu i montażu oraz zakupu kolektorów słonecznych, a także koszty zasobnika wodnego, automatyki, ciepłomierza i aparatury pomiarowej (we wspólnotach mieszkaniowych).

Więcej informacji na stronie:
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,186,kup-kolektor-z-45-doplata.html

Ciekawe linki:

Przydatne linki w Polsce:

Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING:

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków:

Ministerstwo Środowiska:

System Wymiany Informacji o Różnorodności Biologicznej w Polsce:

Niesamowita strona o grzybach:

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

Babiogórski Park Narodowy

Drawieński Park Narodowy

Park Narodowy Gór Stołowych

Kampinoski Park Narodowy

Karkonoski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy

Narwiański Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy

Poleski Park Narodowy

Tatrzański Park Narodowy

Wielkopolski Park Narodowy

Wigierski Park Narodowy

Woliński Park Narodowy

Liga Ochrony Przyrody

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy

Stowarzyszenie dla Natury WILK

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"

Związek Polskich Fotografików Przyrodniczych

Zielona Brama - ekologiczny serwer informacyjny

Światowy Fundusz Na Rzecz Przyrody

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Fundacja Nasza Ziemia

Instytut na Rzecz Ekorozwoju

EkoFundusz

Centrum Prawa Ekologicznego

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Przyroda Polska

Wydawnictwo "Zielone Brygady"

Agencja Wydawnicza Maxpress

EkoŚwiat - miesięcznik

 

Przydatne linki na świecie:

British Ornithologists' Union - m.in. abstrakty z najnowszych Ibisów:

BIRD NAMES - słownik nazw europejskich ptaków (języki: łacina, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, holenderski, rosyjski i szwedzki):

Encyklopedia roślin

National Geographic

International Fund for Animal Welfare

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
Czy jesteś za lokalizacją elektrowni wiatrowych w gminie Wolanów?
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA
zobacz wyniki

<<   Maj   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA